Vietnamese Typing

Kiểu đánh: OFF VNI TELEX VIQR
© 2016 vntyping.com

Cách đánh Tiếng Việt có dấu

Kiểu đánh sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng đ
VIQR ' ` ? ~ . ^ * ( dd
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TELEX s f r x j aa ow aw dd

Câu ví dụ: Em tập đánh Tiếng Việt

VIQR Em ta^.p dda'nh Tie^'ng Vie^.t
VNI Em ta65p d9a1nh Tie61ng Vie65t
TELEX Em taajp ddasnh Tieesng Vieejt